Acasă » 2021 » ianuarie

Arhive lunare: ianuarie 2021

Din școală învățăm să iubim natura

Articolul a fost scris în anul școlar 2019-2020 de o elevă de clasa a VIII-a, dar cum nu a fost publicat în revista liceului, CNVB, mă gândesc că este păcat ca el să rămână într-un folder, fără vizibilitate. L-am atașat și în formatul editat de elevă și corectat de mine, pentru că sunt și imagini inserate. Voi proceda la fel și cu articolul de anul acesta, dacă va avea aceeași soartă.

”Problema mediului înconjurător este una globală şi ar trebuie să fie conştientizată în primul rând de către agenţiile de monitorizare a calităţii mediului și în aceeași măsură de către toți locuitorii planetei.

Ca să respecți mediul îți trebuie neapărat cunoştinţe de specialitate în domeniu?

Există aurul negru, petrolul, care asigură autonomie națiunilor, dar aurul verde întreține viața. Și știm că viață fără oxigen nu există! Astfel, educaţia ecologică este necesară și ea are menirea să ne sensibilizeze pentru a deveni mai conștienți si mai preocupaţi de protejarea mediului înconjurător. Scopul final al educaţiei ecologice este acelaşi în întreaga lume, de a cultiva respectul față de mediu, de a-l proteja și ocroti, astfel încât nimic din ceea ce facem să nu dăuneze mediului înconjurător. Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes dacă acest tip de educaţie este iniţiat încă din primii ani de şcoală. Marele biolog Eugen Pora afirma că „este momentul să-i învăţăm pe copii de ce trebuie protejată natura”.

Trăim într-o lume în care omul a modificat natura, i-a stricat echilibrul. Natura trebuie respectată, un respect care i se cuvine, pentru că reprezintă viaţa. „Natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Nu închideţi această mare carte plină de învăţături înţelepte!” (G. Simion)

Educaţia cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregului mapamond o  atitudine  de   responsabilitate  în  folosirea   şi  conservarea   resurselor   naturale, în reciclarea deșeurilor și mai ales în colectarea lor selectivă. În   acest   scop, școlii îi   revine   un   rol   tot   mai   important  în   educarea  elevilor,  cărora   trebuie  sa  li  se  imprime  o  gândire  ecologică. Primele forme de  educaţie   în   materie  de   respect pentru mediul   înconjurator   încep în   anii  de  grădiniţă și trebuie să continue pe tot traseul educației formale, informale și nonformale.

O sticlă de plastic aruncată la voia întâmplării, pe albia râurilor, lângă preaplinul containerelor pentru gunoiul menajer sau carcasa unui calculator lăsată pe un câmp, nu lipsesc din peisajul urban și chiar rural și asta denotă că nu ne-am însușit noțiunile elementare de protejare a mediului, de respect pentru mediu.

Ați fost prin parcuri? Unele sunt foarte bine îngrijite, în schimb sunt și foarte multe spații verzi neamenajate unde cetățenii depozitează gunoiul, iar autoritățile nu remediază acest aspect care este și inestetic și dăunător mediului și sănătății populației.      

            „Cine nu iubeşte o floare nu e în stare să-i iubească nici oamenii”, afirmă John Ruskin, filosof care a propovăduit dragostea pentru natură, nu numai ca izvor de trainică gândire, dar mai ales ca pilon de susţinere și armonie în viaţa fiecărui om. Orice copil poate deveni prieten al naturii dacă o respectă şi participă la refacerea ei. Natura are nevoie de prieteni, iar această prietenie se cultivă din primii ani de viață ai copilului, de către familie, apoi prietenia crește sau dispare, din păcate, în anii dedicați studiului în școlile de masă sau particulare. Mai are timp școala să insufle cu toată puterea, prin argumente puternice, dragostea pentru natură, cu tot ceea ce ea ne oferă măreţ ori simplu, bogat ori modest? Răspunsul la această întrebare îl primim privind strada.

Învăţând să iubim natura, vom avea  viaţa veşnic senină ce va izvorî din mintea şi sufletul nostru de copii, adulți sau vârstnici și vom aprecia și îngriji orice curs de apă, orice pajiște, orice copac, tot ceea ce pare neînsufleţit. Planeta are viață atât timp cât natura este ocrotită!”                                            

Eleva: Lomnoșanu Denisa

Clasa a VIII-a A, CNVB, 2019-2020

Prof. coordonator – Grecu D. Liliana

Publicitate

Conferință municipală anulată, ”Pedagogia și tehnologia în evaluarea online”, 26.ianuarie 2021 -articol pregătit

”In epoca Renaşterii, ERASMUS DIN ROTERDAM (1467-1536) aprecia că oamenii se formează prin educaţie iar educatorii ar trebui să-i ajute să se dezvolte liber, armonios sub aspect intelectual, dar si moral, estetic şi fizic.

In lucrarea sa “Didactica Magna” (1632), Comenius susţine ideea umanizării omului prin educaţie. “Omul dacă vrea să fie om-scria el- trebuie să se cultive”, căci fără educatie, fiinţa umană recade în sălbăticie. Umanizarea este rezultatul pregătirii individului pentru viata eternă prin: 

1. cunoaşterea de sine şi a vieţii înconjurătoare (dobândirea culturii);

2. stapânirea de sine (dobândirea virtutii) şi 

3. năzuinţa spre desăvârșire și Dumnezeu (pietatea).”

Paradigma zilelor noastre, unanim acceptată de profesori și educatori, cărora li se alătură aproape unanim cei ce au funcții de conducere, îndrumare și control, directori de instituții școlare, inspectori, reprezentanți ai MEN și chiar întreaga societate civilă, pare a fi ”Merge și așa!”.

 Tranziția spre o nouă paradigmă este imperios necesară și necesită o revoluție științifică în educație. Cât de pregătiți suntem pentru o revoluție în educație? Au decidenții din educație un plan pentru a revoluționa educația sau rămânem la vechea paradigmă ”merge și așa”? Se pare că am renunțat la discuțiile constructiv critice asupra educației.

Eu consider că performanța școlară este măsura strădaniei elevului de a trece prin filtrul propriei gândiri toate conținuturile științifice parcurse, acest demers cognitiv fiind corelat și armonizat cu strădania profesorului didactician de a-l învăța pe elev să învețe metodic, pentru a fi capabil să aibă întotdeauna opinii ferme și pertinente, cât și capacitate de autoevaluare, sinteză și implicare. În formarea deprinderilor de învățare și autoevaluare ale elevilor intervine și are un rol covârșitor capacitatea cadrului didactic de a integra elementele de evaluare în cadrul activităților de predare- învățare, dar sunt inexistente sau necentralizate la nivel național după anumite rigori științifice.

Starea de fapt. Unde suntem?

Programe școlare supraîncărcate, manuale alternative fără itemi de evaluare gradual concepuți ca dificultate pentru a stârni elevul spre studiu continuu, predare fără învățare și evaluare, în timpul orei, greu, de altfel, de obținut un feed-back de la toți elevii atât timp cât clasele sunt suprapopulate, nu avem conținuturi corelate interdisciplinar, notele nu oglindesc nivelul cunoașterii și al capacității de a opera cu informația științifică. Nu există resurse deschise de învățare pentru liceu. Nu avem o platformă națională cu toate conținuturile științifice ale tuturor disciplinelor și nici platformă națională cu itemi de evaluare. Platforme de învățare, predare-evaluare, fără integrarea unor softuri pentru scrierea formulelor chimice sau desene, grafice.

Cum percepe un elev școala online? Unul care are tabletă!

Obositoare și cu teme prea multe, cu prea multe cerințe în afara orei de studiu… 

Cum percepe școala online un profesor? Unul implicat în demersul didactic online…

Școala online fără resurse didactice deschise este un hazard, selectarea conținuturilor științifice acaparând o mare parte din timpul alocat pregătirii lecției. SNEE ar trebui să pună la dispoziție toate conținuturile științifice elaborate în cadrul diverselor cursuri de formare și perfecționare a profesorilor și toate tipurile de itemi din cadrul platformelor ce au avut viabilitate în cadrul unor proiecte pe fonduri europene, dar care nu au avut și sustenabilitate. Profesorul trebuie doar să adapteze conținuturile la nivelul clasei nu să le conceapă sau să le caute pe ”n” site-uri, multe din ele nevalidate științific. La fel si cu itemii de evaluare. Conceperea lor trebuie făcută de persoane specializate, iar profesorii care au inspirație și timp pot colabora cu SNEE, așa cum era procedura cu mulți ani în urmă. Se impune validarea itemilor de evaluare de instituții abilitate.

Ce evaluăm online? Cum evaluăm online?

Ne mai interesează cum scriu elevii? Nu! 

Eseurile sunt copiate din online. Rezolvarea problemelor este plimbată de la un elev la altul, evident, și greșelile sunt aceleași, atât timp cât elevul urmărește nota nu achizițiile intelectuale și nu trece prin filtrul propriu cerința exercițiilor.

Evaluarea reprezintă cuantificarea măsurii în care: 

– Au fost atinse obiectivele programului de instruire 

– Au fost eficiente metodele de predare/învăţare • Forme – Evaluare iniţială – Evaluare formativă (continuă) – Evaluare sumativă (cumulativă)

Evaluarea în online necesită timp din partea profesorului pentru conceperea sau selectarea itemilor, aplicarea, corectarea testelor, pentru interpretare și pentru identificarea problemelor de învățare și stabilirea planului remedial. Cum credeți că evaluează un profesor cu o oră pe săptămână elevii dumnealui. Nici nu cred că are timp să le citească evaluările! Un profesor în online trebuie să aibă un maxim de 10 ore pe săptămână, dacă el trebuie să-și selecteze conținuturile pentru a le posta pe platforma școlii, dacă el trebuie să conceapă itemi, dacă el trebuie să corecteze testele online și să găsească soluții remediale.

Consider că nu avem nici pedagogie și tehnologie pentru evaluarea în online. Situația nu stă mai bine nici în condițiile desfășurării orelor face to face. Avem nevoie de politici în educație care să vizeze tehnologia și pedagogia predării, învățării și evaluării în mediul online, cât și fizic. 

Acum, râzând glumind, noi nu avem formare, perfecționare continuă în online pentru profesori, dar dorim rezultate de la elevi și știm că ele nu există nici în cadrul prezenței fizice la școală a elevilor. Am tatonat școala online. Am experimentat! 

Profesorul viitorului are cunoștințe din toate domeniile, are un master didactic, un portofoliu metodico-științific în mediul online și se poate oglindi oricând în chipurile tuturor membrilor societății, astfel încât sintagma ”Cum e educatorul, așa e poporul” să-i fie favorabilă.

Educația este un factor determinant al progresului social. Fără investiții masive în educație nu avem viitor!

PRO implementării standardelor de participare pentru cetăţenie activă, la nivel naţional

Scris-am cu mulți ani în urmă… Proiectul a fost dat uitării, după perioada implementării.

   Proiectul „Standarde de participare pentru cetăţenie activă” -  pilotat în 20 de şcoli din regiunea S-V Oltenia - vizează educaţia tinerilor în vederea participării active la luarea deciziilor în cadrul comunităţilor şcolare. 

Din punctul meu de vedere, proiectul ar fi trebuit implementat în urmă cu 20 de ani, la nivel naţional, facilitând trecerea de la regimul totalitarist la cel democratic prin trezirea conştiinţei de sine a adulţilor şi implicit a conştiinţei naţionale, aflată în stare latentă în perioada comunismului. Marele om, Constantin Noica- avea perfectă dreptate când afirma: „Nu poţi avea conştiinţă de grup, dacă nu ai conştiinţă de sine.”

Elevii, tinerii şi chiar adulţii nu acordă o atenţie foarte mare implicării prin participare şi nici nu le sunt cunoscute pârghiile care să le permită implicarea la nivelul şcolii, respectiv societăţii.

Cunoaşterea standardelor de participare pentru cetăţenie activă (valori comune, structuri, sisteme, leadership, strategii, cunoştinţe şi informaţii şi personalul unităţii) poate genera un efect pozitiv asupra mentalităţii tinerilor de azi, dar numai dacă se vor elabora planuri de acţiune care să încurajeze exprimarea liberă a opiniilor vizavi de problemele existente în cadrul şcolii sau la nivelul societăţii şi care să mobilizeze la implicare şi participare pentru a putea reconstrui o societate bazată pe valori civice, morale, spirituale, şi nu în ultimul rând intelectuale…

Dacă în comunism nimeni nu avea curaj să aibă opinii diferite faţă de cei ce guvernau România, azi putem observa neregulile şi putem să le strigăm în gura mare, putem să le sesizăm chiar şi, paradoxal, autorităţile locale sau structurile ierarhice reprezentative par să nu ne ia în seamă nici pe noi, ca simpli cetăţeni, nici acea parte a mass-mediei care este implicată în demascarea neregulilor existente la nivel economic, de exemplu.

În astfel de condiţii, te întrebi ce instrumente poţi să acţionezi pentru a produce schimbarea în lumea în care trăieşti…
Începem, la 20 de ani de la revoluţie, să investim în educaţia pentru cetăţenie activă!

Elevii ca şi adulţii au curajul să-şi exprime un punct de vedere, să sesizeze neregulile existente la nivelul şcolii, să-şi susţină ideile prin argumente solide, dar numai dacă sunt încurajaţi în acest demers. De aceea, Grupul pentru Bună Guvernare de la Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin, a decis că este necesar ca vocea elevilor să aibă ecou la nivelul şcolii şi comunităţii şi s-au pus bazele unui ziar de opinie şi informare al cărui prin număr a fost deja distribuit liceenilor, cât şi invitaţilor ce au luat parte la Conferinţa Judeţeană a proiectului “Standarde de participare pentru cetăţenie activă”, desfăşurată în data de 16 octombrie 2012.

La nivelul unei şcoli pot apare elemente de cenzură a opiniilor şi de aceea consider că ar trebui să existe un parteneriat între şcoli şi trusturile de presă, astfel încât în fiecare judeţ să existe un ziar de opinie şi informare care să reprezinte interesele şcolii. În astfel de condiţii, ministerul de resort ar fi mai bine informat şi poate dispus să conlucreze la eradicarea problemelor existente la nivelul şcolilor, probleme generate, în mare parte de subfinanţarea sistemului, dar şi de lipsa de comunicare între instituţii şcolare, inspectorate şi minister.

De asemenea, consider că toate şcolile din România ar trebui să aibă parteneriate încheiate cu televiziunile locale şi lunar un car al televiziunii reprezentative din localitate, respectiv oamenii TV să fie în mijlocul elevilor pentru o oră, luându-le interviuri. Elevii ar avea astfel şansa să-şi spună punctul de vedere vizavi de buna guvernare a şcolii lor, să prezinte activităţile educative în care sunt implicaţi, etc. Cele mai reuşite emisiuni ar trebui preluate şi difuzate de TVR sau de alte posturile naţionale. În astfel de condiţii, directorii şi administraţia locală ar fi mai interesaţi să investească în şcoli, ştiind că aspectele negative nu vor rămâne doar în spaţiul lor, ci vor fi făcute publice..

Este imperios necesar ca la nivelul fiecărei şcoli să fie elaborat un plan de acţiune astfel încât vocea elevilor să fie auzită şi opiniile lor să fie luate în seamă. Constituirea Grupului pentru Buna Guvernare în şcoală s-ar putea transforma mai târziu în Grupul pentru Buna Guvernare a Societăţii…

Dacă autorităţile locale ar fi dispuse să vină în mijlocul elevilor, să participe la dialog, la mese rotunde, umăr la umăr cu elevii merituoşi, de exemplu, s-ar stabili o punte între generaţii. Din păcate, de cele mai multe ori, autorităţile locale nu răspund invitaţiilor adresate de şcoală. La Audierea Publică din 27 martie 2012, desfăşurată în sala de şedinţe a Prefecturii judeţului Mehedinţi, nu ne-au onorat cu prezenţa nici primarii, nici prefectul, nici preşedintele CJ, deşi invitaţiile au fost trimise cu mult timp înainte. Edilii au fost absenţi şi la Conferinţa Judeţeană a proiectului Standarde de participare pentru cetăţenie activă, din 16 octombrie, anul curent.

Ar trebui stipulate în atribuţiile edililor vizitarea spaţiilor şcolare cel puţin anual şi nu doar la festivitatea de deschidere a anului şcolar.

Vineri, 19 octombrie 2012, în cadrul proiectului “Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale”, coordonat în şcoală de prof. Mirela Rusu, am organizat în amfiteatrul liceului o dezbatere pe tema Ce aş face dacă aş fi primar/CL? Am constatat că elevii au idei, dar din păcate nimeni nu le acordă atenţia cuvenită. Vom selecta şi vom trimite către autorităţile locale cele mai interesante propuneri venite din partea elevilor Colegiului Tehnic Decebal, în speranţa că cineva va ţine cont de ele.

Din punctul meu de vedere, implicarea prin participare la luarea deciziilor vizează şi dezvoltarea emoţională, socială, cognitivă şi personală a tinerilor, cu beneficii majore în viaţa de adult.

Sustenabilitatea proiectului este dată de înfiinţarea Centrului pentru cetăţenie activă în şcoală, utilat cu echipamente TIC, cât şi de elaborarea şi editarea Cartei Albe a Grupurilor pentru Bună Guvernare din şcolile implicate în proiect, ce cuprind şi un plan de actiune pentru promovarea cetateniei active prin activitati educative, extraşcolare şi extracurriculare.

Educaţia pentru libertatea gândirii şi a implicării prin participare sunt garantul unei democraţii aflate pe făgaşul normalităţii.

Implementarea la nivel naţional a proiectului „Standarde de participare pentru cetăţenie activă” ar promova LIBERTATEA CONŞTIINŢEI, articolul 29 din Constituţia României şi va reuşi să aducă la masa comunicării şi a negocierii fiecare membru al societăţii, pe structuri organizatorice, care să vizeze nu numai buna guvernare a şcolii, ci şi a instituţiilor statului, a administraţiei locale, BUNA GUVERNARE A SOCIETĂŢII, în general, iar membrii societăţi nu ar putea fi numiţi „idiotes” – grecii numindu-i idiotes pe cei ce nu se băgau în politică. Idiotul semnifica o „persoană izolată, care nu are nimic de oferit celorlalţi, obsedat de mărunţişurile propriei sale case şi manipulat în definitiv de toţi.”

Detașare în interesul învățământului la Colegiul Național „Victor Babeș”

Nu am înțeles de ce în luna decembrie 2019 salariul este mai mic decât în celelalte luni. De asemenea, am să compar fluturașii. Mi se pare că nu am beneficiat de nici o creștere salarială, față de anul 2018-2019, sau salariul a fost calculat fără aplicarea tuturor coeficienților în 2019-2020-2021. Nu știu!

Eu decizia de detașare în interesul învățământului am ridicat-o de la ISMB2 în data de 11.01.2021. Am făcut nenumarate drumuri pentru ea. Ba au fost pierdute deciziile, ba ISMB în carantină, ba doar comunicare online, dar fără comunicare… 😂😂😂 Mă rog, am renunțat după ce doamna director mi-a spus pe WhatsApp-ul liceului că are numărul deciziei nesemnate de inspectorat, dar pe 11 ianuarie am pornit spre ISMB2 și a fost un drum bun. Mi-am luat decizia de detașare în interesul învățământului.

Căutând prin e-mail-uri am dat de acordul de detașare primit de la ISJ Mehedinți, pentru anul școlar 2020-2021. L-am cerut pe adresa de e-mail titularizare 2020. Presupun că atunci când doamna director a CNVB a vorbit la telefon cu inspectorul de personal, în vederea detașării mele în interesul învățământului, au refăcut și acordul de detașare. Oricum, eu îmi depusesem și dosar de detașare prin concurs specific, când am văzut că detașarea în interesul învățământului nu fusese operată pe site până la 16. august 2020. A apărut detașarea mea pe site-ul titularizare cu o zi înainte de ședința publică a detașărilor prin concurs specific, ceea ce m-a făcut să nu mă prezint la ședința, anunțând ISMB1 cât si ISMB că rămân la Colegiul Național „Victor Babeș” desi aveam în intenție să aleg Colegiul Național „Ion Neculce”. Voi face asta în anul scolar 2021-2022! Norocul meu a fost că doamna director mi-a autentificat întâi hârtiile pentru detașarea prin concurs specific, apoi s-a răzgândit, iar primul dosar a rămas la mine după ce a facut copii din el la școală. Mă rog, l-am adus de acasă. Chiar m-am întâlnit cu patru eleve din clasă la poarta liceului… Cert este că doamna director a făcut dosarul de detașare în interesul învățământului. Eu eram uluită de schimbare. Toată lumea suna la telefon să vorbească cu directorul de la CTD sau inspectorul de specialitate. Toți erau foarte săritori, de la director, director adjunct, informatician. Eu primisem de la școala unde sunt titulară toate hârtiile necesare detașării în interesul învățământului, înainte. Le cerusem, de control…

Nedumerire…

https://m.facebook.com/LilianaD.Laura

Eu știam că adresa mea de browser pentru FB era https://m.facebook.com/GrecuD.Laura nu LilianaD.Laura.

Eu aveam contul de FB legat la blog. Când publicam un articol îl prelua imediat FB.

😂😂😂 Urmează sa le scriu și celor de la FB!

Platforma ClassRoom

Link de intrare pe platforma ClassRoom! Pe această platformă lucrez cu contul prof.grecu.liliana@credis-virtual.net, dar și cu materialele create și păstrate în drive-ul contului grecu.liliana@credis.unibuc.ro, ambele asociate adresei mele de e-mail llilianagrecu@gmail.com.

https://classroom.google.com/u/2/h?cjc=o6k24yx

https://classroom.google.com/c/OTgwODAwMzg4MzZa?cjc=o6k24yx

Am pilotat platforma ClassRoom din 2017, din vremea când eram studentă la masterul ”Management Educațional”, finalizat în 2018 și început în 2016, CREDIS, București.

În miezul nopții zilei de 15 01.2021 am intrat în clasele virtuale realizate pentu elevii Colegiului Tehnic Decebal, azi Liceul Tehnologic Decebal. Mare mi-a fost mirarea să găsesc inregistrată la clasa XI C CTD o elevă de la clasa XII C – CNVB. Am deschis secțiunea elevi și sunt chiar trei patru elevi de la CNVB la clasa a XI-a a CTD, neaccesată de trei ani de mine Eu nu am dat elevilor niciodată codul altei clase, iar pe cele vechi nu m-am îndurat să le arhivez. Cu cei de la XII C – CNVB lucrez din martie 2020 în aceeași clasă virtuală, unde am postate toate materialele lecțiilor. Din octombrie, de când a început școala online am lucrat doar pe platforma liceului, e-cursuri.cnvictorbabeș.ro, iar pe ClassRoom am intrat doar când platforma liceului nu a funcționat și pentru corectarea temelor, deoarece ClassRoom este mult mai ofertant la această secțiune. Pe platforma CNVB am toate conținuturile științifice parcurse, selectate, luate cu capturi foto din diverse surse bibliografice și asamblate de mine. Rămân cu acest semn de întrebare – cum au ajuns elevii de la CNVB în clasa virtuală nefolosită de aproape trei ani a elevilor de la CTD?

Comentarii pe FB, la ideile noului ministru al educației (opinii personale și sugestii)

Nu era mai bine ca banii să fie folosiți pentru cumpărarea de tablete pentru elevi și aducerea internetului în toate satele țării, cu plata abonamentului? Sunt curioasă cum se vor desfășura acele planuri remediale și cine va verifica implementarea lor! Unde mai pun că trebuie să existe o platformă națională de învățare, cu toate continuturile științifice, de la clasa zero la clasa a XII-a, ca resursă deschisă, doar că noi le-nchidem și pe cele existente, cum au procedat cu site-ul AEL chimie, Laurențiu Bulgaru. 💥🔥 Noi nu suntem încă o națiune care investește în educație! De asemenea, avem nevoie de o platformă cu itemi pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, dar și o platformă pentru formarea și perfectionarea continuă – metodică și psihopedagogica – a tuturor profesorilor, indiferent de vârstă și grade didactice. Avem nevoie și de o platformă pentru consilierea și orientarea profesională a elevilor. Nu avem nimic! Se vor risipi inutil niște bani ca să se acopere incompetența celor ce nu si-au luat atribuțiile în serios, primul fiind Guvernul României.

https://moaraluigelu.blogspot.com/2021/01/ministerul-educatieitoate-scolile-vor.html?fbclid=IwAR3OnKB8-Oe3o82JYamW0luRXEXWZ-0bhyZebLG6l2nnAstSSDu-yWe7n-s

De ce să nu facă urgent specialiștii din educație o platformă cu toate continuturile științifice bine detaliate și fiecare elev să acceseze platforma națională? Am avea un indicator al motivației individuale! Fiecare elev ar putea-o accesa singur, începând de la clasa a V-a și să învețe să învețe. Noi nu avem conținuturi științifice bine concepute, la invazia de manuale alternative pe care le avem. Am ajuns la concluzia că din cinci manualele alternative se poate realiza unul extraordinar… Cred că și la clasele I-IV se poate experimenta învățarea individuală, sub controlul părinților, pe perioada vacanței de vară, dacă ar fi prezentate intr-un mod atractiv conținuturile. Specialiștii din educație ar trebui să verifice toate platformele de învățare ale școlilor și să vadă ce materiale au avut elevii la dispoziție în online. Nu ar fi chiar de laudă pentru scoala românească concluzia acestei cercetări, zic eu… Au fost foarte multe platforme realizate pe bani europeni si care au fost inchise, unele pentru elevi, altele pentru profesori. Eu am lucrat pe minim cinci platforme și azi ele nu mai pot fi accesate. Sustenabilitate zero sau neasumată!

Este rupt de realitatea școlii românești, domnul ministru Câmpeanu!
Orele de pregatire pentru examene se fac în cadrul altor ore! Cum să stea un elev în școală până la ora 16 ca să participe la orele de pregătire, el fiind cu gândul la prânz? Au mai fost derulate pe bani europeni astfel de proiecte. Vă imaginați cam cum s-au desfășurat: ori în timpul altor ore, ori cu prezenta pe hârtie, după-amiaza! 😂😂 Asiguri o masă caldă elevilor la prânz, așa da, altfel bătaie de joc!
Eu am prins vremea când veneam la școală cu elevii sâmbăta, cu cei care vroiau chiar să învețe în vederea susținerii examenelor naționale. Asta era prin 2002. De atunci, totul a intrat în regres…

https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/programa-de-la-evaluarea-nationala-si-bacalaureat-se-va-schimba-siquottrebuie-sa-le-adaptam-conform-realitatii-acestui-ansiquot-spune-sorin-cimpeanu-9901.html?fbclid=IwAR0YiLxWM4wx0NNrOmP1pcy2T0uJxoq82o3AlR5MsfcMczH1AtxkFvlDOYo

Să adapteze programa de la Evaluarea națională și Bacalaureat conform realității ultimilor ani! 😂😂😂Cine vrea să învețe învață și din fața unui ecran, dacă are motivația învățării. Din păcate, ea dispare din clasele primare, la cât de prost sunt organizate conținuturile științifice! 💥♥️De ani buni educația este în derizoriu. Elevii sunt suprasolicitați din cauza meditațiilor în particular și abia așteaptă să scape de școala. Ne tot mințim și, zău, nu știu până când! Repulsia elevilor față de carte este rezultatul supraaglomerării conținuturilor științifice și a proastei lor organizări intr-un fir logic integrat interdisciplinar. 💥🔥

În loc de bilanț…


Un an se duce (2020) și altul vine (2021) și lumea merge în tandem, visând la îmbogățire, uitând cumva de fericire, trăind în freamăt de neîmplinire la toate câte Universul ne dăruiește cu iubire.
Cerul înstelat ne-a binecuvântat, însă am uitat că el ne-a înnobilat cu raze de soare, un soare feeric ancorat în adâncul ființei noastre nelimitat și rareori accesat, doar de vibrații ancestrale delimitat.
O viață în huzur nu este de bun augur! O viață în armonie, cu pace și prețuire pentru întreaga omenire, cu multă empatie, fără falsă evlavie, cu temeritate în fața celor ce vremelnic dețin puterea și se cred atotputernici, ne aduc mai multe bucurii decât nenumărate bogății. Trăită în răutate și falsitate viața este deșartă și neînsemnată.
Vă doresc un An Nou în armonie cu ordinea și plenitudinea Universului!
La mulți ani! ❤️

Gânduri, pe ultima sută de metri a anului 2020…