Acasă » 2021 » martie » 31

Arhive zilnice: 31 martie 2021

Noțiuni de drept administrativ, deontologie, relații publice si protocol

Facultatea de Psihologie și Științele Educației -Departamentul ID, CREDIS

Universitatea din București

Master – Management Educațional

CURS -Noțiuni de drept administrativ, deontologie, relații publice si protocol –

Prof. dr. univ. Oana IUCUTEMA

Actul administrativ școlar

Organizarea unui eveniment școlar

Student master: Liliana GRECU, anul II

Sesiune de restanțe

An școlar 2017-2018

Actul administrativ școlar (o diplomă de bacalaureat)

Diploma de bacalaureat, asemeni Certificatelor, deciziilor de pensionare, permiselor de conducere și diplomelor de diferite tipuri.este un act administrativ individual prin care se atribuie un statut personal. Diploma de bacalaureat este un act administrativ școlar.

Articolul 25 din Legea Educației nr. 1 din 20011 prevede că învăţământul general obligatoriu este format din învăţământul primar, învăţământul secundar inferior şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior.

Învăţământul obligatoriu este învăţământ cu frecvenţă.Formarea profesională în scopul obţinerii unei calificări se organizează prin învăţământul profesional şi tehnic, parte a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, şi prin formarea profesională a adulţilor. Învăţământul dual este o formă de organizare atât a învăţământului profesional şi tehnic, cât şi a formării profesionale a adulţilor, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare.

Art. 31, (1) Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogicArt. 32, (3) Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaţionale care au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor

Art. 68. (1) Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului: a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de comunicare în limbi străine; c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; e) competenţe sociale şi civice; f) competenţe antreprenoriale; g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; h) competenţa de a învăţa să înveţi.

Art. 77, (1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, precum şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul naţional de bacalaureat(3) Absolvenţii învăţământului liceal care susţin şi promovează examenul naţional de bacalaureat dobândesc şi diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învăţământul superior, în condiţiile legii. Regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar este prevăzut într-un regulament special, aprobat prin OM nr. 3844/2016 din 24 mai 2016.În România, asemeni în UE, actul de studiu care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învățământ este un document oficial de stat, cu regim special. Din 2015, actele de studii care se emit în sistemul național de învățământ preuniversitar, la absolvirea învățământului secundar superior sunt: Diplomă de absolvire a liceului însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului; Diplomă de bacalaureat, însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului educaţional;sau: Diplomă de bacalaureat – secţia bilingvă francofonă, însoţită de foaia matricolă parte aportofoliului educaţional;Și, în cazuri speciale: Diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX -XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10;Toți absolvenții primesc:Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului;sau Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă însoţit desuplimentul descriptiv al certificatului;Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională însoţit desuplimentul descriptiv al certificatului;Certificatul de competenţe digitale însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului;Iar elevii de la liceele tehnologice intră în posesia unui Atestat de competenţe profesionale; Există și:Atestat de competenţe lingvistice; Problema este că sunt școli unde elevii plătesc cartoanele pe care sunt tipărite diplomele și certificatele. Nu înțeleg de ce se eliberează trei certificate de competențe, atât timp cât competențele sunt editate pe spatele diplomei. Par a fi inutile…

ART. 10 (1) Actele de studii se eliberează de către unităţile de învăţământ acreditate la care titularii au promovat ultimul an de studiu. (2) Actele de studii se eliberează, de regulă, titularilor, care semnează pe actul original şi pe matcă (cotor). (3) Un act de studii dintr-un carnet cu matcă (cotor) şi matca în cauză sunt completate identic, matca rămânând în arhiva instituţiei, cu termen 100 ani. Organizarea unui eveniment școlar În condițiile subfinanțării educației, desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare necesită multă abnegație, capacități organizatorice, efort și implicare în afara sferei de activitate instructiv-educativă a echipei de profesori organizatori. Organizarea unui eveniment școlar necesită o echipă, în care colaborarea este la standarde, oglindită în eficiența pașilor operaționali ai tuturor etapelor ce asigură succesul unui eveniment școlar.La ora actuală ne confruntăm cu o multitudine de evenimente sub cupola școlii, profesorii devenind uneori organizatori de festivaluri și simpozioane, în detrimentul organizării muncii la clasă, în opinia mea.În cariera mea didactică, am inițiat diferite concursuri, unele cu sprijin din partea sponsorilor, altele fără sponsori și fără finanțare din partea școlii sau a administrației locale. Foarte târziu am aflat că se poate anticipa un eveniment și se poate depune un proiect pentru a obține fonduri de la administrația locală, dar nu mă pot lăuda cu o astfel de colaborare.Primele concursuri organizate la nivelul școlii au fost cele de cultură generală și cele organizate, an de an, cu ocazia Zilei Europei. Am avut și experiența a două simpozioane, organizate în cadrul unei rețele școlare, cu secțiuni pentru profesori și elevi. Simpozionul Regional, organizat de Colegiul Tehnic Decebal, „Provocări ale învăţământului tehnic în Europa”, 9 Mai 2009, s-a înscris în activităţile propuse în cadrul parteneriatul educaţional Integrarea şcolii româneşti în învăţământul european, perfectat la Slatina, în 31 mai 2005. Pe plan local, au răspuns invitaţiei de a participa la deschiderea festivă:

Inspectorul Şcolar General Adj. Prof. Emil Mirică-I.S.J MehedinţiCoordonatorii zonali PHARE TVET–prof. Silvia Trancă, Maria Bondoc, Maria Slivilescu

Inspectorul Şcolar de specialitate imagine şi management- prof. Florentina Watzlawek-I.S.J Mehedinţi

Reprezentant Fundaţia Yuventus Mundi – prof. Ecaterina Pupăză Preşedintele ARACIP, prof. Şerban Iosifescu, pe care l-am invitat prin intermediul forum-ului educaţiei, a delegat ca reprezentant al Bucureştiului în teritoriu, la acest eveniment, pe d-na Manuela Stoica.În sala de recepţii a Palatului Cultural „Th. Costescu” au răsunat mai întâi acordurile armonioase, vibrante şi înălţătoare ale pianului şi chitarei, mânuite cu măiestrie de elevii premianţi ai Liceului de Artă „I. Şt. Paulian”, în aplauzele auditoriului vrăjit de măiestria micuţilor: Mutaşcu Daniela şi Doinea Alexandru (clasa a IV-a pian), respectiv Popescu Andrei (clasa a VI-a chitara).Apoi, în plen, au fost detaliate, de către profesorii participanţi la simpozion, provocările învăţământului tehnic şi le enumăr în ordinea dezbaterii lor:

Spectrul şomajului pentru absolventul de învăţământ tehnic şi nu numai;

Întocmirea PLAI şi PRAI pe regiunea Sud-Vest Oltenia, fără delimitare pe judeţe;

Existenţa specializărilor fără acoperire pe piaţa muncii;

Ineficienţa repartiţiei electronice a elevilor la liceu;

Lipsa culturii de orientare profesională a elevilor din şcoli;

Meserii fără cautare în oferta şcolară- strungar, electronist, mecanic, deşi dotarea lor pe PHARE este corespunzătoare cerinţelor europene;Lipsa manualelor pentru modulele de specialitate la toate profilele, la nivelul ciclului superior al liceului cât şi invazia manualelor alternative;

Calitatea actului educaţional, reflectată în calitatea dascălului cât şi a beneficiarului de educaţie;

Formalitatea examenelor…, lipsa valorilor într-o societate de consum.

Era la modă bacalaureatul protocol. Cred că 2009 a fost ultimul an în care s-a copiat cu cartea pe genunchi în timpul unui examen național de evaluare.

Dezvoltarea emoţionala, cognitivă, socială şi personală a elevilor de gimnaziu şi liceu fără direcție…

La secţiunea elevi, concursul pe teme europene a fost captivant, iar cei mai talentaţi copii au fost premiaţi pentru eseurile lor plastice, selecţia fiind individuală, nu pe echipă.

Echipa a contribuit cu fonduri personale pentru realizarea mapei simpozionului, listarea diplomelor pentru toți participanții și organizatorii. Au existat și câțiva sponsori locali, găsiți cu efort.Am reușit să promovăm și turistic județul. Consiliul Județean ne-a pus la dispoziție cărți editate în cadrul unor proiecte transfrontaliere. Ziua s-a finalizat cu o excursie la Orșova.Concluziile simpozionului le-am publicat pe forumul educației și toate articolele au văzut lumina tiparului într-o revistă a simpozionului.Simpozionul l-am reluat și în 2011.În anul 2012 am fost inițiatorul unui proiect interesant, ”Primul meu discurs public”, 2-6 aprilie “Şcoala altfel” –iunie 2012, în colaborare cu profesoara de limba și literatura română, Coravu Dorina.Primul meu discurs public s-a desfășurat în trei etape, cu teme diferite de discurs:

Muzica rap, pro sau contra, în școala altfel

Sunt cetățean european! – 9 Mai 2012

Sănătatea și mediul, 5 Iunie 2012.

Am și experiența organizării unui Bal al Bobocilor, 13 noiembrie 2013. O zbatere continuă, pentru elevi. Nu sunt reglementări clare în acest domeniu. Plătesc sala de spectacol sau nu… Plătesc agenți de pază sau nu… Plătesc sume exorbitante formației invitate, cu acte sau fără… Organizarea și coordonarea acestor evenimente trebuie să cadă în atenția ONG-urilor și a Inspectoratelor Școlare. Profesorii sunt distrași de la munca imensă pe care trebuie să o depună pentru a modela caractere ferme, pliate pe norme morale, religioase, culturale și juridice. La competiții și concursuri, toată energia este canalizată spre finalitatea propusă. Asta nu înseamnă că fiecare școală nu ar trebui să aibă un concurs de discursuri oratorice, un concurs de cultură generală și pe teme europene, cât și unul pe teme de mediu, dar și viață metodică reală, astfel încât toate problemele școlii să aibă soluții, prin comunicare eficientă între verigile răspunzătoare de educație.

Procedura de acordare a gradației de merit nu pune accent pe munca la clasă și mai mult pe organizarea de festivaluri, simpozioane, concursuri…

În opinia mea, fișa de evaluare pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2018, profesori, este elucubrantă, deoarece:

**Nu avem centre de excelență, **nu avem site-uri centralizate ale olimpiadelor și concursurilor scolare,

**nu avem centre pentru copiii cu CES, **proiectele educationale nu sunt centralizate la nivel județean și național,

**la elaborarea manualelor nu sunt cooptati profesorii din țară, idem la programele școlare si ghiduri metodologice,

**nu avem mentorat la nivelul județului, **comisiile din scoli sunt să fie,

** in comisiile nationale sunt aceeași profesori, an de an, fără o selecție deschisă.

**Comunicările științifice nu sunt luate în seamă.

**Formarea profesională este haotică, **activitățile extrascolare trebuie desfășurate de ONG-uri,

**nu există retele scolare finanțate de ministerul de resort,

**fondurile europene trebuie atrase de persoane specializate**Dotarea spatiilor scolare cade în sarcina directorilor si a administrației locale, nu în sarcina profesorilor. **Opiniile celor din sistem nu sunt luate în seamă.Elevul si munca la clasă nu valorează în această fișa decât 12 puncte, plus alte 20 pentru rezultate la olimpiade și concursuri.Au cam încurcat oamenii atributiile profesorilor, în opinia mea.Consider că administrațiile locale trebuie să aibă un set de acte administrative prin care să finanțeze maxim trei activități educative extrașcolare și extracurriculare la nivelul fiecărei unități școlare. Este imperios necesar să existe relații publice armonioase între decidenții din educație și societatea civilă și toate activitățile să se desfășoare la standardele calității.

Publicitate

Lectii online ISMB

Data postăriiDisciplinaClasaTitlul lecțieiLink-ul lecțieiProfesor
23.03.2020MATEMATICĂa VI-aALGEBRĂ – Aplicatii la operatii cu NUMERE INTREGIhttps://m.youtube.com/watch?v=oFoaMHFB8yIProf. Octavian Lucian POPA
23.03.2020MATEMATICĂa VII-aGEOMETRIE – Teorema catetei, Teorema inaltimiihttps://youtu.be/6-SF3eB2NB8Prof. Octavian Lucian POPA
23.03.2020MATEMATICĂa V-aALGEBRĂ – FRACȚII ZECIMALEhttps://youtu.be/yI6IXcazAW4Prof. Octavian Lucian POPA
24.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa V-atextul narativ literar – Călătorie în lumea basmelorhttps://youtu.be/jjAFkynxRRYProf. Cătălina PLEȘOIU
24.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VI-aAdjectivulhttps://youtu.be/GFpwGmBo9TAProf. Elena Mihaela VOINEA
24.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VII-aAdjectivulhttps://youtu.be/l1A9tlh6HXsProf. Corina BUZOIANU
24.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa X-aTextul poetic liric / Poezia liricăhttps://youtu.be/tIGYRp0CN6QProf. Corina BUZOIANU
24.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XI-aCaracterizarea personajului principal Ștefan Gheorghidiu din romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescuhttps://youtu.be/3OzWhjivVsYProf. Ramona LAZARIUC
24.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IX-aComunicarea – Funcțiile comunicăriihttps://youtu.be/indMEwS8PMMProf. Ramona LAZARIUC
25.03.2020FIZICĂa VI-aInteracțiuni – lecție de sintezăhttps://youtu.be/ctngeY4ohxMProf. Victor STOICA
25.03.2020FIZICĂa VIII-aRecapitulare electrocinetică
➡️curent electric ➡️surse de tensiune
➡️tensiunea electrică ➡️rezistoare
➡️grupări de rezistoare ➡️aplicații
https://youtu.be/EElWjJ0WlNQProf. Ioana STOICA
25.03.2020FIZICĂa VII-a➡️Fenomene mecanice ➡️Echilibrul corpurilor
➡️Pârghia ➡️Scripetele
https://youtu.be/W_PWiw28XOkProf. Constanța PANAIT
25.03.2020CHIMIEa VIII-aOxizii – partea I : ✅denumire ✅clasificare ✅proprietăți fizicehttps://youtu.be/VBneJPUxEiYProf. Mariana Lili BADEA
25.03.2020CHIMIEa VIII-aOxizii – partea a II-a ✅ proprietăți chimice ✅utilizărihttps://youtu.be/9YLCFfkRhK4Prof. Mariana Lili BADEA
26.03.2020BIOLOGIEa VI-aSistemul circulator la omhttps://www.youtube.com/watch?v=Bj1asomL8VI&feature=youtu.beProf. Camelia AFRIM
26.03.2020BIOLOGIEa V-aRegnul Plante – muschi si ferigihttps://www.youtube.com/watch?v=vTSeHO53Svc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0kN8HDVXNOwEc7_QzNKQG3TrovRI0yPoGBhESlYjbwKp61wofbAumC7MMProf. Camelia AFRIM
26.03.2020ISTORIEa V-aGeto – Daciihttps://www.youtube.com/watch?v=NxWxTvPUUcA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pjv6DE6K26yd4GhJKWglsx5LHwp4m8TFoGP5ukqxSHC740G4UFc_-tGQprof. Mihaela POP
26.03.2020ISTORIEa VI-aNapoleon I, raspandirea ideilor revolutiei franceze in Europahttps://www.youtube.com/watch?v=E3Rt2e-JVBM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR06_ae5GXPFHUBQlbvUIk0pg1FoAp5jupJmTLNTJLpLYTRj3K6udojPaysprof. Mihaela POP
26.03.2020GEOGRAFIEa IX-aApele continentale – rauri si lacurihttps://www.youtube.com/watch?v=hK0m3U7Xpyc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26IOwPgNl4Ta4s5x_hdkMgwJEi7QT4I2HQdt9DbGd-cTHIB_hDTgqSUCsprof. Dan EREMIA
26.03.2020GEOGRAFIEa V-aHidrosfera
✅caracteristici și importanță
✅Oceanul planetar, caracteristici generale
https://www.youtube.com/watch?v=kiuwlcnzWD0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2YZxKeRqIVD02lWn16Ce8Tq-ISVMq4RQUmzG9yIrnYhPG0oV6UitaGMcQProf. Cristina Mihaela MIRON
27.03.2020NIVEL PRIMARa III-a✅Limba și literatura română – VERBUL
✅Matematică – PERIMETRUL
✅Arte vizuale și abilități practice – PUTEREA IMAGINAȚIEI
https://www.youtube.com/watch?v=QKBEJb1xWBY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hTj_A33DDDBWyPpPemVSOGUhFXrid7cvH_6NftEsVgN7QVuK1ONASdEkProf. Roxana GAVRILĂ
Prof. Magda COJOCEA
Prof. Ioana TARAU
27.03.2020LIMBA FRANCEZĂlecție nivel A1 (anii 1/2 de studiu, L2)❗Scop: Explorare resursă educațională TV5 – Monde
Conținuturi abordate în seriile de exerciții propuse spre exemplificare:
✅gramatică – Articolul hotărât / nehotărât
✅vocabular – Meserii
https://www.youtube.com/watch?v=t_DJOnck8hc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0t3sYHatfJTqsni5IdQzc2-S-N9KhOsw6umu3FFkHYN3GlSYO5Df1TRCkProf. Larisa GOJNETE
27.03.2020NIVEL PRIMARa IV-a✅Limba și literatura română – TEXTUL NON-LITERAR
✅Matematică – FRACȚIILE
✅Arte vizuale și abilități practice – MAGIE ÎN BUCĂTĂRIE
https://www.youtube.com/watch?v=i8tQ4f1BmZ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Aqa08QTns-1BmyFWhSCf_rPOamaRmqXT6RBZg7x0-l_1_yo-qItdzhYUProf. Roxana GAVRILĂ
Prof. înv. primar Magda COJOCEA
Prof. înv. primar Oana TARAU
30.03.2020MATEMATICĂa IX-aFuncția de gradul al II-leahttps://www.youtube.com/watch?v=z0_tWCnWzro&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14gXRyZaz2O9-micHERrsYUQCAAgtuk_p9E3OMN9HY3U4uk9FPeT6m2AQProf. Roxana GOGA
30.03.2020MATEMATICĂa X-aEcuații logaritmice – nivel bacalaureathttps://www.youtube.com/watch?v=IdSRKa3goys&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0GcsIhNLAA2qlHXolB_OzXnbp0OT0zQaETaBQc4b-ZvwRRMf8jUlknPxoProf. Roxana GOGA
30.03.2020MATEMATICĂa XI-aPolinomul de interpolare al lui Lagrangehttps://www.youtube.com/watch?v=w8aL6zilg5A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2BEdDjApD5pw3JPctZZ1B32RXAdVhi8bVVeD6fS8WkIXrL0u26fqCnpGUProf. Costel CHITEȘ
30.03.2020LIMBA ENGLEZĂa III-ahttps://www.youtube.com/watch?v=XBZ-S4T8VGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2x3mstdndXwUN78Zm_Iq-38Ynhy82oPgaIowXKzE4XADCR-iQKKGBrae8prof. Elena – Nadia Dumitrascu
30.03.2020LIMBA ENGLEZĂa IV-ahttps://www.youtube.com/watch?v=LnylFROpIhU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2i86QOurtj_qwAfKCF4nNROtFyLjK72VWfa1rpvXutVnOMtUMfZm0pZ4cprof. Elena – Nadia Dumitrascu
30.03.2020LIMBA ENGLEZĂa V-aIt’s all about THE FOODhttps://www.youtube.com/watch?v=aCcTefuEFHc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3y5jcMZaR_OLI_shEyrETiRHNfrrlBQ1o65UZX30ebgS57KfA_XCMhk_8Prof. Oana PUIU
30.03.2020LIMBA ENGLEZĂa VI-ahttps://www.youtube.com/watch?v=Eat_A0XZcAE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-yH2BTbpZ-d7TmEfU0PrFwqE7feTD6J5wZlNEhoX1bgrMitfjyOly4S0Prof. Andra POPESCU
31.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa V-a✅ textul literar
✅ textul nonliterar
✅ textul multimodal
https://www.youtube.com/watch?v=Lydn1vEmPb4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QmOWqGIYy2AVygpt671cDhlYjp-gaXdp2IUtG-ZgEJ1XYkip40n1j4lEProf. Mariana VOINEA
31.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VI-aTrăsăturile textului descriptivhttps://www.youtube.com/watch?v=2nG1jmiLINQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jkyjiWMYh38IxBbihn5Gbq_IFmBNOChaMXgthxXeHxg6-4KjVRWpQ9ngProf. Mariana VOINEA
31.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VII-aPronumele (reactualizare)
✅ pronumele personal propriu-zis
✅ pronumele personal de politețe
✅ pronumele reflexiv
https://www.youtube.com/watch?v=w50T8O4KW-w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zEoEDmEdeq-RLpPBrnpeS1bz9UWkO_nFEU411ZMrHe6d4pMvTXdlabA0Prof. Magdalena BESTOIU
31.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IX-aRealitate și ficțiune.
✅ textul memorialistic
https://www.youtube.com/watch?v=VY60rXDAC4s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NCl1XXdV4xmO0su1AE7cTbeyiL5ztBNCkO2zpLGn8J9RqG813Rcwf3YwProf. Dragoș Silviu PĂDURARU
31.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa X-aPoezia lirică – PARTEA A DOUAhttps://www.youtube.com/watch?v=Xsnijj4VvDk&fbclid=IwAR2ktGvhXR9gfI9wP7h-nCW1N2bBkMQyc8UBN3UMACWhaPrSauhUW4dzclgProf. Maria Ștefania MANEA
31.03.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XI-aRomanul psihologic
✅ „Ultima noapte de dragoste, intâia noapte de război”
https://www.youtube.com/watch?v=7YTMVftCFbE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zTkxmgeh7U66dqxnP_-uMqpJxXTjMrYMWnU_oJAETXwyH3Ra7BiOrYvAProf. Dragoș Silviu PĂDURARU
01.04.2020CHIMIEa VII-aMoleculahttps://www.youtube.com/watch?v=2BDZSCBi2nY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ykTCDSHHbPrllPMGFTgRRkeppDRPlZpdEnz4KUV91ifB8kUowDU9sdMMProf. Loredana NEACȘU
01.04.2020CHIMIEa IX-a❗Echilibrul chimic

✅ factorii care influențează echilibrul chimic
https://www.youtube.com/watch?v=tYhVfUIXxBc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR110V5XKH8uiCXs3d8r5nGbjT89fClHxAFJBOGBic9bzzprODAWLpJxbWQProf. Loredana NEACȘU
01.04.2020CHIMIEa X-a❗Arene

✅proprietăți chimice
✅utilizări
https://www.youtube.com/watch?v=HihoA7thftQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fbANL4GamJFy8Flh1Wr4cRB7lKZ1I03QF_ADPu4uRuXxJGpkBrzoQiSQProf. Mariana Lili BADEA
02.04.2020FIZICĂa IX-aEchilibrul mecanic al solidului rigidhttps://www.youtube.com/watch?v=KdY_V3kaIvw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02U9t6sv48aAktieVb6qtcUB2nBwV4RHpW4vD691wLAJO0gidswuSpdiQProf. Victor STOICA
02.04.2020FIZICĂa X-aEnergia și puterea electrică.
✅ Legea lui Joule
https://www.youtube.com/watch?v=JoD2eNpja60&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nJ6NwTCy_sxzGEJ9W7znPRN-SxXxkGyxha6SjCgwnjDx6k8zmSDiYsAQProf. Mihaela GARABET
02.04.2020GEOGRAFIEa X-aIndustria energiei electricehttps://www.youtube.com/watch?v=NmbFq2WS_4w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2o4NxYagr–YFWCiUmuifEjikVyjSPrQa7aOlNCNQJrSQHhZboZlmlEPEProf. Bogdan PETRE
02.04.2020GEOGRAFIEa VI-aUniunea Europeanăhttps://www.youtube.com/watch?v=ynfRzOngOnE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1e-z_PmlcOe5vRDTG9p-nyuZs96xo_chJdb85yEQ0BC6Ogp7JrPXLIhCQProf. Simona MIREA
02.04.2020STORIEa VII-aDemocrație vs. Comunism
✅Războiul Rece (1945-1991)
https://www.youtube.com/watch?v=nMWXL5m591k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1uQ-LqrTNO2cuBkbO50mrnXG6W7lXZw3xRSQmWFIppWsM3s-XMTYK56UsProf. Andrei AVRAM
02.04.2020STORIEa XI-aStudiu de caz: Sistemul electoral din România între 1918-1938
✅Dinamica partidelor politice
https://www.youtube.com/watch?v=j8t633toH0w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0s5ioGsolRkzsvjNRIVZTKHgr3IrwkPKA-hOxkCgf2inqhid7QS5wLrDgProf. Andrei AVRAM
02.04.2020BIOLOGIEa IX-aVirusurilehttps://www.youtube.com/watch?v=rh0CoCVta08&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Za_kEmBo0I4gRjnSmbJjdfPPqf1TZzNM9FoN2swwSs5ltfPGCVq0VchAProf. Camelia AFRIM
02.04.2020BIOLOGIEa X-aOrganele de simț la animale
✅Ochiul
https://www.youtube.com/watch?v=4a24pZISdnA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EghUD-13BwwBDJogUuwl7SNeDdyPo0Zg_HUuYy1q2WRbS6OAp60tb_1oProf. Camelia AFRIM
03.04.2020NIVEL PRIMARa II- a❗”Zdreanță”
✅activitate integrată
https://www.youtube.com/watch?v=WJc8RQ-j37c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34ICbiXg_ri8fQ2F3DU_myJaoHCoEn2qDAkdob7zwcHm0osXu6N9jjk78Prof. pt. învățământ primar,
Nicoleta FELEAGA
03.04.2020NIVEL PRIMARclasa I❗”Gainușa roșie”
✅activitate integrată
https://www.youtube.com/watch?v=SY6qxZc0KTM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lP0gk8APcEcNjm1Oh-8wxIfu1wJcew0AFURDcf1v5cif_XVjSd5yVcpIProf. pt. învățământul primar,
Consuela COLTAN
04.04.2020FRANCEZĂa X-anivel B1https://www.youtube.com/watch?v=CxkZlbiiZZI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00cuu7YuBFL94aZeokNH6fNtxIS28QC-k5gjoLd0ZHIEQcBdbeJf37laoProf. Clementina ANGHEL
04.04.2020LIMBA ENGLEZĂa VIII-ahttps://www.youtube.com/watch?v=4BGPnulp3VA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wtfrioE8h1dKYpDh24VCdOVQ8YLKWJmRgeq4MT9lYsJlELniKwL6uxFMProf. Florina RUSE
04.04.2020LIMBA ENGLEZĂa IX-ahttps://www.youtube.com/watch?v=3Kjq3mM5hGA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03iIfHm8h24V54DKFlJWpv2nfWgDkWXUBUE6ABIQFIhgej0uUlZECuu8wProf. Florina RUSE
04.04.2020LIMBA ENGLEZĂa X-ahttps://www.youtube.com/watch?v=hvjAwfwBQjM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aentcC8j1m1sE_frRFMtPsMLw-cB67wN8jiatGO0Ttap_mh0yDqpPcrAProf. Iulian Nedelcu
04.04.2020LIMBA ENGLEZĂa XI-ahttps://www.youtube.com/watch?v=MhcmNRvyY74&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XbSq2jptLDfVVoJQaDzkv7V_rk1rrQn3CU8t4cu9FJkB21EzS-nAxQ5IProf. Iulian Nedelcu
04.04.2020LIMBA ENGLEZĂa VII-ahttps://www.youtube.com/watch?v=A-TmzeKqtSY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1wimOcRVU6O8iA5oQ3FGZhOSP0xq1QtljtlLGiCyLs9h73QJJyuXA7mPgProf. Oana PUIU
14.04.2020RELIGIENIVEL PRIMARDe vorbă cu Dumnezeu și cu oameniihttps://www.youtube.com/watch?v=TBmskyfD8VM&fbclid=IwAR05j3KW2AOane0-LId6lIaukSXcFeB1zl8acBjdtNy9fwRpgWhA7Eqh3L8Prof. Mirela Șova, Pr. Prof. Ovidiu Balahura
14.04.2020RELIGIENIVEL GIMNAZIALFaptele bune, roade ale virtuțilorhttps://www.youtube.com/watch?v=K4V3TzdzexI&t=4s&fbclid=IwAR0BNbO1qekxqwYBFyQUppEGqzIVkU8tAFtT2TOhLkMDOA9LABXTp2elfQ4Prof. Julieta Mihailescu, Prof. Dragoș Ioniță
14.04.2020RELIGIENIVEL LICEALTreptele vieții, treptele deveniriihttps://www.youtube.com/watch?v=-rNZ6ziw-FA&t=3s&fbclid=IwAR0D9BjJP3Uv3YHN-8QYF0nhEUXjglzs5RQD_9bfLz5NB7PIuUdUVFxtnisProf. Mihaela Ghitiu, Prof. Silvia Fulaș
23.04.2020RELIGIENIVEL PRIMARHristos a înviat!https://www.youtube.com/watch?v=mq3R4Vd4nCIProf. Mirela Șova, Pr. Prof. Ovidiu Balahura
23.04.2020RELIGIENIVEL GIMNAZIALÎnvierea Domnului – învierea noastrăhttps://www.youtube.com/watch?v=yGG4wBhTxdsProf. Julieta Mihailescu, Prof. Dragoș Ioniță
23.04.2020RELIGIENIVEL LICEALÎnviere și tămăduirehttps://www.youtube.com/watch?v=tqG7A01jUXYProf. Elena Bălan, Pr. Prof. Valentin Temeș
27.04.2020MATEMATICĂa V-aOperații cu fracții zecimalehttps://www.youtube.com/watch?v=ZXNA5SnmuLc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3LhG8Rv3aTwKvwc98iHF35jgipVlnMbwq0n9Np18fCg-ovu2X0-FP8xbgProf. Barboiu Cătălina
27.04.2020MATEMATICĂa VI-aLinii importante in triunghi
➡️bisectoarea
➡️mediatoarea
➡️înălțimea
➡️mediana
https://www.youtube.com/watch?v=u2KNm1uNGUs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bxBXT6oYrYicq8e8qUk8KtttBLEOefglrEdUmL-UGOVHwZq-qaLytSCYProf. Barboiu Cătălina
27.04.2020MATEMATICĂa VII-aGeometrie – aplicații recapitulativehttps://youtu.be/HO-rrQWgM3cProf. Liliana Maria TODERIUC-FEDORCA
27.04.2020MATEMATICĂa IX-aTrigonometrie – recapitularehttps://www.youtube.com/watch?v=hOa6rNZnK_c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M8OpN0HxvaCv3I27w72b8Mp_9plYgNTNzNiZBeeMk5dyt6LXD8-lTlE0Prof. Clarisa CAVACHI
28.04.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa V-aAdjectivulhttps://www.youtube.com/watch?v=i5CjAFXnNFY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lrQsQFkv2ajPjIGuiIBBvBCwxtc_6ELpldEkpW_NMqxaxZv5o8MgilX4Prof. Mariana VOINEA
28.04.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VI-aTipare textuale: narativ – descriptivhttps://www.youtube.com/watch?v=87LIOGqtp3U&fbclid=IwAR0-BfDw1qCscLnxrXkbqthwiSI7E3ZNB_1XE-e3T2QbzbfKcSTSHzswZ_cProf. Mariana VOINEA
28.04.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VII-aPronumele si adjectivul pronominal posesivhttps://www.youtube.com/watch?v=gAQ0nNw_9z0&fbclid=IwAR0n84qqNVqwN25FB4cGgaTT60pe2ZA_onltx-3kExPk_vW9ma59r8ibjNIProf. Magdalena BESTOIU
28.04.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IX-aStructura si compozitia unui text narativ, ilustrand tema Aventura. Calatoriehttps://www.youtube.com/watch?v=BGCvmcjrBRU&t=5s&fbclid=IwAR0LfzQV6WduJYIKxndHyx6QLP3fez0TAyqKS0r7N_NqiWcGrfqwj-euDFcProf. Monica CAZACU
28.04.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa X-aTextul dramatic. Elemente de structura si de compozitie.https://www.youtube.com/watch?v=JSnKYg-j7mg&fbclid=IwAR3s43dCqw10c2RNSxaM5TXyp13vY8U0WTIMeyiagLJatwj-gTDRIJ-1JOwProf. Mihaela Daniela CÎRSTEA
28.04.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XI-aStructura si compozitia romanului de analiza psihologicahttps://www.youtube.com/watch?v=BFS54_fksR8&fbclid=IwAR32fS0klEQdyCcywv0MrXphfzBGp-wG2CuPePEzLbgef2RP2_zUOQnEUREProf. Monica CAZACU
29.04.2020CHIMIEa VII-aSOLUȚII. Concentrația procentuală masică a soluțiilorhttps://www.youtube.com/watch?v=7-8sWZcgaMo&fbclid=IwAR10jS_Ag2_6zuroSNxHvLCywXt61pmde3tPtU4cuuwrMBRE0NwBSVznxSEProf. Mădălina ANGELUȘIU
29.04.2020CHIMIEa VIII-aSubstanțe compuse cu utilizări practice – Partea I, Bazehttps://www.youtube.com/watch?v=99m-jMh4ONs&fbclid=IwAR1z2ncyNTl80lfwuJpaLtNgZ1QDPfBXzefjN8N6W4RD3Rm9y3HliAvLLVIProf. Gabriela DIMULESCU
29.04.2020FIZICĂa VI-aFizica aplicata – Interactiunihttps://www.youtube.com/watch?v=BbNbtgxn4dI&fbclid=IwAR1oaL3JokGbXtXyUp6zuh_PgLC0SZOQM2i-yqGXxCZoYcNZ0ojck_fbW8EProf. Victor STOICA
29.04.2020FIZICĂa VII-aNoțiuni de mecanica fluidelorhttps://www.youtube.com/watch?v=t0w3_INjyGE&fbclid=IwAR00rNpDH9pZJquY98iRH9T7gwdI97td9lwZjQrxxB9_qQqkQqjYyOCbgJMProf. Victor STOICA
30.04.2020ORA DE RELIGIENIVEL LICEALhttps://www.youtube.com/watch?v=o3K-ZBMZQUQ&fbclid=IwAR2Sat252oZL6aAa2XAn3y5poGTlfte-2q8-j6q2ltDksL75zTmIYi9pvkIProf. Elena Balan, Prof. Valentin Temes
30.04.2020ORA DE RELIGIENIVEL GIMNAZIALhttps://www.youtube.com/watch?v=n5_ecYatM9I&fbclid=IwAR0nFN-lkLMQAfrC3hyiGZhN65TjqjXqXO_lkIsnzx962VEnrhqzuofORQIProf. Julieta Mihailescu, Prof. Dragoș Ioniță
30.04.2020ORA DE RELIGIENIVEL PRIMARhttps://www.youtube.com/watch?v=_vik65y51Ho&fbclid=IwAR2HqgY50RRNb3hGZoj5Ja21ODRMaXCHxsFVwlUnYBs46qZN5hvHcFutZkMProf. Mirela Șova, Pr. Prof. Ovidiu Balahura
30.04.2020CHIMIEa X-aAlcoolihttps://www.youtube.com/watch?v=ea_k40Ajy6o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR04bMh4mUKC5t1BxFTFSb_NPiHDNfC0XH0zxPWtz-pRgdzysABqi9YQ5W4Prof. Mariana Lili BADEA
30.04.2020GEOGRAFIEa VII-aDiferențieri climatice și biogeografice în Americahttps://www.youtube.com/watch?v=M-cxjKrGCqQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2bU5i3JWBU8sCNHiDbxK23Fx0wMLlQxp9dUQH_-AIqncH_2OZjpNKPR28Prof. Nicoleta POPA
30.04.2020GEOGRAFIEa VIII-aAgricultura Românieihttps://www.youtube.com/watch?v=Q49aI8gXLCM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1wsJ4XmB_u8oca8GkJ0Yh1bIgbf-T9-aBigoVra3aaRxeXNAhJFhPPXtIProf. Ana PUNCIOIU
30.04.2020GEOGRAFIEa XI-aResurse naturale și agricole. Impactul valorificării lor asupra mediuluihttps://www.youtube.com/watch?v=zYbWaJgoucs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2foJiJ97ZdpmIzHKrhPyHHnDzAONWF55U3kOiVvuhoGxUHftDUnociOb0Prof. Monica FLUTAR
30.04.2020ISTORIEa V-aRecapitulare Grecia și Roma Antică. Prezentarea civilizației islamicehttps://www.youtube.com/watch?v=S7-6AkjZL3U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16W4IXHYnqoLaYGlS-f6RvtboXHHdl-OKzR4ZQza2xPgchVGvVB3wZeiQProf. Roxana CERCEL
04.05.2020MATEMATICĂa V-aDivizibilitatehttps://youtu.be/1VLXWuYjZmsProf. Dan UNGUREANU
04.05.2020MATEMATICĂa VI-aMulțimi. Operații cu mulțimi. Exercițiihttps://youtu.be/aab4FHQww78Prof. Dan UNGUREANU
04.05.2020MATEMATICĂa VII-aParalelogramul: definiții, probleme, demonstrațiihttps://youtu.be/qVZCaZhZNPwProf. Dan UNGUREANU
04.05.2020MATEMATICA / LIMBA SI LITERATURA ROMANAa III-aÎnvățați cu Jimmy!https://youtu.be/LVw5ld9fGJgProf. înv. primar,
Manuela Irina COROI
04.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa III-aSubstantivulhttps://youtu.be/jm58OK52aeIProf. înv. primar, metodist ISMB,
Cristina BOSTAN
04.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IV-aPoezia ca joc de cuvinte, propoziția simplă/dezvoltată, propoziția afirmativă/negativăhttps://youtu.be/blUW6LrHhR0Prof. înv. primar, metodist ISMB,
Cristina PETRESCU
05.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VII-aPronumele si adjectivul pronominal demonstrativhttps://www.youtube.com/watch?v=7NyFIQ6JQTEProf. Magdalena BESTOIU
05.05.2020MATEMATICĂa XI-aTeorema Fermat si teorema lui Rollehttps://www.youtube.com/watch?v=euX2VJylZp8Prof. Daniel PETRICEANU
05.05.2020MATEMATICĂa XI-aRecapitulare functii derivabilehttps://www.youtube.com/watch?v=hYiFPhQS6vgProf. Daniel PETRICEANU
05.05.2020MATEMATICĂa X-aCombinatoricahttps://www.youtube.com/watch?v=cCYqjve8svwProf. Severius Moldoveanu
05.05.2020MATEMATICĂa IX-aRecapitulare functii, prima partehttps://www.youtube.com/watch?v=ZUoTG9jQLv0Prof. Vicentiu Rusu
05.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IX-aDe la realitate la ficțiune. Recapitularehttps://youtu.be/yHvpG4GnpEoProf. Cecilia Barbu
05.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa X-aComedia. Tipuri de comichttps://youtu.be/0I7kqRNGKQ8Prof. Mihaela Daniela Cîrstea
05.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XI-aRomanul românesc în perioada interbelicăhttps://youtu.be/gkhdhKGzwnAProf. Cecilia Barbu
05.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VI-aPronumele personal. Pronumele personal de politețe și pronumele reflexivhttps://youtu.be/yyCZZ1WCXhgProf. Mariana Voinea
05.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa V-aPortret. Autoportret. Descrierea unei ființe imaginarehttps://youtu.be/9SUpEOU-0R8Prof. Mariana Voinea
06.05.2020ISTORIEa IX-aReforma religioasăhttps://youtu.be/Ltp5QlS3KpYProf. Emilia FLOREA
06.05.2020ISTORIEa X-aConsecințele celui de-al doilea Război Mondialhttps://youtu.be/a3WJcmYycFUProf. Mirela ALEXANDRESCU
06.05.2020ISTORIEa XI-aRomânia și conflictele regionale în secolul XXhttps://youtu.be/Cm50uWqfHXEProf. Florin CRISTESCU
06.05.2020MATEMATICA / LIMBA SI LITERATURA ROMANAa III-aMinunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suediahttps://www.facebook.com/ismb.edu.ro/videos/2556907864562770/?v=2556907864562770Prof. înv. primar,
Iulia Georgiana IORDACHE
07.05.2020FIZICĂa X-aEfectul magnetic al curentului electrichttps://www.youtube.com/watch?v=OaHLspzISPAProf. Mihaela GARABET
07.05.2020FIZICĂa IX-aFizica aplicată, echilibrul mecanic al solidului rigidhttps://www.youtube.com/watch?v=7XFSbQKdqWMProf. Victor STOICA
07.05.2020CHIMIEa VII-aValenta, formula chimicahttps://www.youtube.com/watch?v=yjj7yqRLhlwProf. Madalina ANGELUSIU
07.05.2020CHIMIEa VIII-aBaze, partea a 2-ahttps://www.youtube.com/watch?v=9NC8xDu_PxQProf. Gabriela DIMULESCU
07.05.2020CHIMIEa IX-aTeoria protolitică a acizilor și bazelorhttps://www.youtube.com/watch?v=VfyDT0ptpqkProf. Aurelia STOICA
07.05.2020BIOLOGIEa VII-aAparatul locomotorhttps://www.youtube.com/watch?v=FR8pVa1r1ugProf. Valentina BUDURCĂ
07.05.2020BIOLOGIEa VI-aSistemul circulatorhttps://youtu.be/yBgt2S85lQ0Prof. Nicoleta CĂLIN
07.05.2020BIOLOGIEa V-aRegnul PROTISTAhttps://www.youtube.com/watch?v=iFdIqGff1VQProf. Geluta Golosteanu
07.05.2020LIMBA FRANCEZĂa VIII-aNivel A2https://www.youtube.com/watch?v=2NdzB4VB6WcProf. Raisa Eena VLAD
07.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL PRIMARCasa din inima meahttps://www.youtube.com/watch?v=GiGZ8-xnmis
07.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL GIMNAZIALLăsați copiii să vină la minehttps://www.youtube.com/watch?v=mLW1zISuRz8
07.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL LICEALPrietenia – bucuria sufletuluihttps://www.youtube.com/watch?v=pgUJmZoZZdc
07.05.2020GEOGRAFIEa V-aRâuri și Lacurihttps://www.youtube.com/watch?v=3q_krZEOrFsProf. Florentina Roman
07.05.2020GEOGRAFIEa VI-aFranțahttps://www.youtube.com/watch?v=qTaQjTn7cRIProf. Simona MIREA
07.05.2020GEOGRAFIEa IX-aApele continentale: ghețarii si apele subteranehttps://www.youtube.com/watch?v=lJPH0Plsh8IProf. Dan EREMIA
08.05.2020COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂclasa IExerciții de vocabular și scriere corectăhttps://www.youtube.com/watch?v=G2Erg48oCIMProf. Carla Alina BRATOSIN
08.05.2020MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUIclasa IMăsurarea timpuluihttps://www.youtube.com/watch?v=Mt1Y14xsM9gProf. Cristina VOINEA
08.05.2020ACTIVITATE INTEGRATĂa II- aApolodor de Gellu Naumhttps://youtu.be/gqqGr6WEdbMProf. Înv. Primar, Sanda PICLER
11.05.2020BIOLOGIEa IX-aProcariotehttps://www.youtube.com/watch?v=DIMTRcunPCgProf. Rodica JIDOVEANU
11.05.2020CHIMIEa VII-aValenta, formula chimicahttps://www.youtube.com/watch?v=T0ey85XVXjkProf. Madalina ANGELUSIU
11.05.2020FIZICĂa XI-aInterferenta luminiihttps://www.youtube.com/watch?v=p9nBO9f63u4Prof. Ioana STOICA
11.05.2020LIMBA ENGLEZĂa I-ahttps://www.youtube.com/watch?v=e0-uZihytakProf. Elena NECULAE
11.05.2020LIMBA ENGLEZĂa II-ahttps://www.youtube.com/watch?v=BCljpdUD7YUProf. Daniela BALTAT
11.05.2020LIMBA ENGLEZĂa VIII-ahttps://www.youtube.com/watch?v=jAr0qS0UadQProf. Cristina TRUTA
11.05.2020LIMBA ENGLEZĂa IX-ahttps://www.youtube.com/watch?v=7M6AW0sMke4Prof. Laura TUDOSE
11.05.2020LIMBA ENGLEZĂa X-ahttps://www.youtube.com/watch?v=OrvSuT9LT4YProf. Laura TUDOSE
11.05.2020LIMBA ENGLEZĂa XI-ahttps://www.youtube.com/watch?v=lRTBJlY3EiUProf. Florina RUSE
11.05.2020LIMBA FRANCEZĂa XII-anivel B2https://www.youtube.com/watch?v=4EE7getdb90Prof. Daniela HĂRȘAN
11.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IX-aStilurile funcționalehttps://www.youtube.com/watch?v=bBg73iImI2EProf. Cristian CIOCĂNOIU
11.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XI-aSimbolismul europeanhttps://www.youtube.com/watch?v=Dz446eQe1U0Prof. Nicoleta BRICIU
11.05.2020CHIMIEa IX-aTeoria protolitică a acizilor și bazelorhttps://youtu.be/zIVtfN0UyBgProf. Aurelia STOICA
12.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa V-aSubstantivul. Articolul (hotărât / nehotărât)
Posibilități combinatorii ale substantivului
https://youtu.be/dPVNHOijxUQProf. Mariana Voinea
12.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VI-aVerbul. Recapitularehttps://youtu.be/SzrxaHI-fmMProf. Mariana Voinea
12.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VII-aPronumele și adjectivele pronominalehttps://youtu.be/_AH2Fsmuq7MProf. Marilena BEȘTOIU
13.05.2020ISTORIEa VII-aLumea postbelicăhttps://www.youtube.com/watch?v=LfFJeu9ZISEProf. Mihaela STOENESCU
13.05.2020ISTORIEa VI-aRecapitulare – Revolutii moderne ( sec. XVIII)https://www.youtube.com/watch?v=9nVo2d8_n7EProf. Diana OLTEANU
13.05.2020ISTORIEa V-aSocietatea medievala – cavalerism si onoare, cruciadelehttps://www.youtube.com/watch?v=n10aDE3oYf8Prof. Isabela Radu-Marinciu
13.05.2020CHIMIEa XI-aAminoacizi, partea Ihttps://youtu.be/UaklmwgJ_AUProf. Luminița DOICIN
13.05.2020CHIMIEa VIII-aSăruri, partea Ihttps://youtu.be/pybMahZlqUUProf. Maria DRAGOMIR
13.05.2020CHIMIEa VII-aSubstanțe compuse, partea Ihttps://youtu.be/CsXvoBnvrPQProf. Silvia GIRTAN
13.05.2020FIZICĂa VIII-aForța electromagneticăhttps://www.youtube.com/watch?v=p9nBO9f63u4Prof. Daniela BLANARIU
13.05.2020FIZICĂa VII-aPresiunea atmosferică. Legea lui Pascalhttps://youtu.be/zq5nRhgpYTgProf. Victor STOICA
13.05.2020FIZICĂa VI-aFenomene termicehttps://youtu.be/kgpnSBl12wYProf. Constantin PANAIT
14.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL LICEALDragostea – liantul desăvârșithttps://www.youtube.com/watch?v=gvFXmvaKLbg
14.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL GIMNAZIALFamilia creștinăhttps://www.youtube.com/watch?v=sl5QkFdniNw
14.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL PRIMARSemaforul Bucurieihttps://www.youtube.com/watch?v=oDWcosZ1IFQ
14.05.2020GEOGRAFIEa XI-aGestionarea resurselor, dezvoltarea economică și dezvoltarea durabilăhttps://youtu.be/7Tx3Nkb1SMUProf. Monica FLUTAR
14.05.2020GEOGRAFIEa X-aRegiunile industriale. Studii de cazhttps://youtu.be/euMR2HRHZYIProf. Bogdan Petre
14.05.2020GEOGRAFIEa VIII-aIndustria Românieihttps://youtu.be/JVz4ZhS2AAkProf. Nicoleta PUNCIOIU
14.05.2020GEOGRAFIEa VII-aElemente de diversitate umană în Americahttps://youtu.be/DSJMYuySGZEProf. Nicoleta POPA
17.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IV-aTextul literar narativhttps://youtu.be/JLqcyQJP7J4Prof. Înv. Primar, Daniela ENACHE
17.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa X-aGenul liric: George Bacoviahttps://youtu.be/0uL-FAuLZP8Prof. Paul BUGA
17.05.2020MATEMATICĂa III-aUnități de măsură. Măsurarea capacitățiihttps://youtu.be/CzjSUdQxqzgProf. Oana STAICU
17.05.2020MATEMATICĂa V-aMetode aritmetice de rezolvare a problemelorhttps://youtu.be/YRZYEhO4D1kProf. Claudia BRADUCEANU
17.05.2020MATEMATICĂa VI-aProporții. Proprietatea fundamentală a unei proporții. Aflarea unui termen necunoscuthttps://youtu.be/Tv9g3CvCbxEProf. Claudia BRADUCEANU
17.05.2020MATEMATICĂa VII-aProbleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor și al sistemelor de ecuațiihttps://youtu.be/O3J_HFhndcYProf. Claudia BRADUCEANU
17.05.2020MATEMATICĂa IX-aRecapitulare – Funcții, partea a II-ahttps://youtu.be/O5bK_4042vQProf. Vicențiu RUSU
17.05.2020MATEMATICĂa IX-aRecapitulare – Funcții, partea a III-ahttps://youtu.be/pvy0EjNsstAProf. Vicențiu RUSU
17.05.2020MATEMATICĂa X-aElemente de combinatorică. Binomul lui Newtonhttps://youtu.be/mBL_uoAC1hEProf. Sever MOLDOVEANU
17.05.2020MATEMATICĂa XI-aȘirul lui Rolle. Teorema lui Lagrangehttps://youtu.be/6kkpMq2dPOQProf. Daniel PETRICEANU
17.05.2020LIMBA FRANCEZĂa V-anivel A1https://youtu.be/lgMYDWGWUD4Prof. Daniela SMEU
17.05.2020LIMBA ENGLEZĂa III-aLecția regăsităhttps://youtu.be/POIVUY_nAbIProf. Nadia DUMITRAȘCU
17.05.2020LIMBA ENGLEZĂa IV-aLecția regăsităhttps://youtu.be/xanP7M5yexkProf. Oana Puiu
17.05.2020LIMBA ENGLEZĂa VI-aLecția regăsităhttps://youtu.be/r22k3TspZloProf. Carmen Mădălin Ilie
17.05.2020LIMBA ENGLEZĂa VII-aLecția regăsităhttps://youtu.be/xl3gDV5PemUProf. Ana SIMA
17.05.2020LIMBA ENGLEZĂa XI-aLecția regăsităhttps://youtu.be/k5l7RPBSTgcProf. Iulian NEDELCU
17.05.2020BIOLOGIEa V-aGimnosperme și Angiospermehttps://youtu.be/bgWvcc9zI8EProf. AnaMaria Carmen Nicolescu
17.05.2020BIOLOGIEa VI-aExcreția la plantehttps://youtu.be/ktaJbUuuoy4Prof. Nicoleta CĂLIN
17.05.2020BIOLOGIEa VII-aFloarea la angiospermehttps://youtu.be/ayIcuNjEWu4Prof. Corina Kodjabashija
17.05.2020ORA DE RELIGIELumea Primilor Creștinihttps://www.youtube.com/watch?v=SSqGnNF9xvY
18.05.2020MATEMATICĂa XI-aAplicații Teorema lui Lagrangehttps://youtu.be/pf4_bFswESMProf. Daniel PETRICEANU
19.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa V-aEnunțuri, tipuri de enunțurihttps://www.youtube.com/watch?v=DhNRfguY0O0Prof. Mariana VOINEA
19.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VI-aInstantele comunicarii narative: autori, naratori, personajehttps://www.youtube.com/watch?v=YKMmXF2m070Prof. Mariana VOINEA
19.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VII-aTextul dramatic. Arta spectacoluluihttps://www.youtube.com/watch?v=ihhciqm_dUUProf. Magdalena BEȘTOIU
19.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IX-aModele. Personalități jurnalul Reginei Mariahttps://youtu.be/zJm0DHTeQSMProf. Delia GEORGESCU
19.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa X-aRelatia dintre ideea poetica si mijloacele artisticehttps://www.youtube.com/watch?v=PwZGfLAb90EProf. Delia GEORGESCU
20.05.2020EDUCAȚIE MORAL – CIVICAGRUPA MARE 1Poveste – „Cuvântul fermecat”https://www.facebook.com/ismb.edu.ro/videos/2629725280465793/Educatoare: Alina Alexandra RICU
20.05.2020EDUCAȚIE MUZICALĂGRUPA MARE 1Planetelehttps://www.facebook.com/ismb.edu.ro/videos/261134184944814/Educatoare: Alina Alexandra RICU
20.05.2020ISTORIEa IX-aAbsolutismul monarhichttps://www.youtube.com/watch?v=Cxc7MNQz0F8Prof. Elinor Danusia Popescu
20.05.2020ISTORIEa X-aRegimuri politice postbelicehttps://www.youtube.com/watch?v=QkbdpNNihGgProf. Iuliana CAPLESCU
20.05.2020ISTORIEa XI-aReligia si viata religioasa. Arhitectura religioasahttps://www.youtube.com/watch?v=0HM9O13pkx4Prof. Paula Coca HORGA
21.05.2020GEOGRAFIEa V-aGhețarii și hidrografia orizontului localhttps://www.youtube.com/watch?v=luEgynvAJsEProf. Florentina ROMAN
21.05.2020GEOGRAFIEa VI-aGermaniahttps://www.youtube.com/watch?v=e_cXwgP_Bm8Prof. Simona MIREA
21.05.2020GEOGRAFIEa IX-aBiosfera si organizarea eihttps://www.youtube.com/watch?v=pdSvdMm1KtcProf. Dan EREMIA
21.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL LICEALPuterea lucrătoare a bineluihttps://www.youtube.com/watch?v=4DcDrE4Ph7g
21.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL GIMNAZIALBiserica, marea familiehttps://www.youtube.com/watch?v=xCaxOA2tIaU
21.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL PRIMARNu te supăra, frate!https://www.youtube.com/watch?v=_tsQgb-ZfDc
22.05.2020CHIMIEa XI-aAminoacizi- proprietati chimicehttps://www.youtube.com/watch?v=YLJ8nB9eiTgProf. Neacsu Ana Loredana
22.05.2020ACTIVITATEA INTEGRATĂa I-a
NIVEL PRIMAR
Petrecereahttps://www.youtube.com/watch?v=egY82XY2-MsProf. înv. primar, Nicoleta FELEAGA
22.05.2020ACTIVITATEA INTEGRATĂa II-a
NIVEL PRIMAR
Familiahttps://www.youtube.com/watch?v=4thNP6oF4ssProf. inv. primar, Consuela Coltan
27.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa V-aPronumelehttps://www.youtube.com/watch?v=NBhjI1AsS24Prof. Mariana VOINEA
27.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VI-aSubstantivul – recapitulare, cazuri si functii sintacticehttps://www.youtube.com/watch?v=QaUBad-GYPIProf. Nicoleta Kuttesch
27.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VII-aGenul liric – recapitularehttps://www.youtube.com/watch?v=BTDU-bm2jugProf. Anca Nicoleta SIMION
27.05.2020ISTORIEa V-aCatedrale si universități medievalehttps://www.youtube.com/watch?v=qa52wEGRDCEProf. Marilena BRATU
27.05.2020ISTORIEa VI-aRomânii si modernitateahttps://www.youtube.com/watch?v=AvJDiPOrIJ8&tProf. Mihaela Stoenescu
27.05.2020ISTORIEa VII-aMigratii in lumea contemporanahttps://www.youtube.com/watch?v=pDwHnWetY00Prof. Iuliana Caplescu
28.05.2020FIZICĂa VI-aFenomene termice partea a II ahttps://www.youtube.com/watch?v=Y7VUsunrMqkProf. Constanta Panait
28.05.2020FIZICĂa VII-aLegea lui Arhimedehttps://www.youtube.com/watch?v=9ww58kup9IgProf. Victor STOICA
28.05.2020FIZICĂa VIII-aMotorul electric, fenomenul de inductie electromagneticahttps://www.youtube.com/watch?v=PiiPw_b18yMProf. Daniela Blanariu
28.05.2020CHIMIEa VII-aCalcule pe baza formulelor chimice partea Ihttps://www.youtube.com/watch?v=d2gQtkxMIlgprof. Madalina Angelusiu
28.05.2020CHIMIEa IX-aReactiile REDOXhttps://www.youtube.com/watch?v=HMWEjVbgvS0Prof. Camelia Besleaga
28.05.2020CHIMIEa IX-aAplicatii ale reactiilor REDOXhttps://www.youtube.com/watch?v=BuaiH4KI6wsprof. Iacob Voichitoniu
28.05.2020GEOGRAFIEa VIII-aCăile de comunicatie si transporturihttps://www.youtube.com/watch?v=cQjAgSbr2zMProf. Puncioiu Ana
28.05.2020GEOGRAFIEa X-a– serviciile: definire si tipuri;
– caile de comunicatie si transporturile
https://www.youtube.com/watch?v=WmYfviZY6Moprof. Bogdan Petre
28.05.2020GEOGRAFIEa XI-aSistemul economic si sistemul geopolitichttps://www.youtube.com/watch?v=stYoQpHA52cProf. Flutar Monica
28.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL LICEALDumnezeu – nădejdea noastrăhttps://www.youtube.com/watch?v=7sc3Aa9mxUk
28.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL GIMNAZIALÎnălțarea Domnului, ziua eroilorhttps://www.youtube.com/watch?v=Opc-VpFxOWY
28.05.2020ORA DE RELIGIENIVEL PRIMARÎnălțarea Domnului, icoana speranțeihttps://www.youtube.com/watch?v=GnQnHDGk_3s
29.05.2020MATEMATICA / LIMBA SI LITERATURA ROMANAa III-aUnitati de masura pentru masa corpurilor-textul informativhttps://www.youtube.com/watch?v=2zj9m2biITgProf. Nicoleta Traistaru
30.05.2020MATEMATICĂa VI-aMetoda triunghiurilor congruentehttps://www.youtube.com/watch?v=pvEdoKFhAgsProf. Braduceanu Claudia
30.05.2020MATEMATICĂa VII-aAplicatii ale paralelogramului in geometria triunghiuluihttps://www.youtube.com/watch?v=4UTa2athP-QProf. Braduceanu Claudia
30.05.2020MATEMATICĂa IX-aRecapitulare – Funcții, partea a IV-ahttps://www.youtube.com/watch?v=oyYyt5TVr7wProf. Vicențiu RUSU
30.05.2020MATEMATICĂa X-aProbabilități, lecția 1https://www.youtube.com/watch?v=iHwmVONodBUprof. Severius Moldoveanu
30.05.2020MATEMATICĂa XI-aTeorema lui L’Hospitalhttps://www.youtube.com/watch?v=wqNfQy-QLzQProf. Daniel PETRICEANU
30.05.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XI-aSimbolismul – Celei care pleaca, de I. Minulescuhttps://www.youtube.com/watch?v=aTlgpXCZH7gProf. Paul BUGA
30.05.2020BIOLOGIEa IX-aRegnul protistahttps://www.youtube.com/watch?v=V64Wx0JYMOwProf. Gabriela BĂLUȚA
30.05.2020BIOLOGIEa X-aOrganele de simțhttps://www.youtube.com/watch?v=PB5ZTr-kreAProf. Angelica MIHĂILESCU
30.05.2020LIMBA FRANCEZĂa IX-ahttps://www.youtube.com/watch?v=jRBBi5raamEProf. Ana Maria ȘTEFAN
02.06.2020MATEMATICĂa V-aCalcule cu masuri de unghiurihttps://www.youtube.com/watch?v=kedLviibP-8Prof. Braduceanu Claudia
02.06.2020MATEMATICĂa X-aElemente de combinatorica: Identitati combinatorialehttps://www.youtube.com/watch?v=CGUdsXELWcYprof. Severius Moldoveanu
02.06.2020MATEMATICĂa X-a (EXTRA)Probabilitati, partea a 2 ahttps://www.youtube.com/watch?v=g00fVIGiJ7Eprof. Severius Moldoveanu
02.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa I-a
NIVEL PRIMAR
Lecția „Neghinita” – grupul de litere ghihttps://www.youtube.com/watch?v=VRIBLvoYcyYProf. Înv. Primar: Georgiana Iordache
03.06.2020LIMBA FRANCEZĂa Vii-anivel A2https://www.youtube.com/watch?v=xrqmRl8Ph58Prof. Corina TOADER
03.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IV-a
NIVEL PRIMAR
Arte vizuale și Abilități practicehttps://www.youtube.com/watch?v=tnttLxUepLQProf. Roxana GAVRILĂ
03.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa IX-aȘtireahttps://www.youtube.com/watch?v=2HG5VcofOB8Prof. Nicoleta BRICIU
03.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VIII-a (Evaluare Națională)Propoziții subordonate – recapitularehttps://www.youtube.com/watch?v=QC7cHAMj2zQProf. Nicoleta Kuttesch
03.06.2020MATEMATICĂa VIII-a (Evaluare Națională)Test antrenamenthttps://www.youtube.com/watch?v=TWa3V0WJa98Prof. Anca TOȘA
03.06.2020GEOGRAFIEa XII-a (Bacalaureat)Test antrenamenthttps://www.youtube.com/watch?v=gMFbO8h5BvAProf. Lazar Silvia
03.06.2020ISTORIEa XII-a (Bacalaureat)Test antrenament nr.10https://www.youtube.com/watch?v=gMFbO8h5BvAProf. Iuliana CĂPLESCU
03.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XII-a (Bacalaureat)Test antrenamenthttps://www.youtube.com/watch?v=giWMQhESiiAProf. Iuliana CĂPLESCU
03.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XII-a (Bacalaureat)Romantismul. Prelungiri ale Romantismului si ale Clasicismului – recapitulare finalăhttps://www.youtube.com/watch?v=q_mhJNioFrUProf. Andreea Matei
03.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XII-a (Bacalaureat)Genul Epic – recapitulare finalăhttps://www.youtube.com/watch?v=tPfR-MaFkuAProf. Andreea Matei
03.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa XII-a (Bacalaureat)Test antrenamenthttps://youtu.be/E2M9B3uX97gProf. Delia Georgescu
03.06.2020MATEMATICĂa XII-a (Bacalaureat)Test antrenament
Profil Real / științele naturii
https://www.youtube.com/watch?v=K8drKgs4dcgProf. Țilică Daniela
03.06.2020MATEMATICĂa XII-a (Bacalaureat)Test antrenament
Profil Real / matematică-informatică
https://www.youtube.com/watch?v=J1JJlsBVDPsProf. Daniel Petriceanu
03.06.2020FIZICĂa XII-a (Bacalaureat)Mecanica- Termodinamicahttps://www.youtube.com/watch?v=isi3aoVa8LYProf. Victor STOICA
05.06.2020FILOSOFIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenament bacalaureathttps://youtu.be/QItGGU1O1HcProf. Adriana SORA
05.06.2020LOGICĂa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenament bacalaureathttps://youtu.be/ZtiQUBPGkEsProf. Nicoleta Laura CREȚU
05.06.2020SOCIOLOGIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenament bacalaureathttps://youtu.be/c9fkq_bsyeMProf. Anica BUCHERU
05.06.2020PSIHOLOGIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenament bacalaureathttps://youtu.be/pSPTJO4VjsEProf. Florica DUMITRESCU
05.06.2020ECONOMIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenament bacalaureathttps://youtu.be/OXcJvWcL2W4Prof. Dr. Sorin Spineanu Dobrota
05.06.2020BIOLOGIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenament bacalaureathttps://youtu.be/DXvKT_EWBxQProf. Dorina DAN
05.06.2020CHIMIE ANORGANICĂa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenament bacalaureathttps://youtu.be/cOROg6a6SjwProf. Iacob VOICHITONIU
05.06.2020CHIMIE ANORGANICĂa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenament bacalaureathttps://youtu.be/RYVtROEeMZIProf. Daniela TUDOR
05.06.2020LIMBA ENGLEZĂa IV-ahttps://youtu.be/zDq_KMoweOMProf. Ileana LECA
05.06.2020LIMBA ENGLEZĂa II-aOrder the pictureshttps://youtu.be/XBkvgGrYbzYProf. Florentina RUIU
05.06.2020LIMBA ENGLEZĂa II-aCinderellahttps://youtu.be/KpUU4jopdMUProf. Elena Neculae
05.06.2020LIMBA ENGLEZĂa VII-aIntensivhttps://youtu.be/kqr20XFAg4YProf. Elena CIOCLA
05.06.2020LIMBA ENGLEZĂa VIII-aL2https://youtu.be/9SIDkePhWsgprof. Ana Maria SIMA
05.06.2020LIMBA ENGLEZĂa V-aCurs intensivhttps://youtu.be/TLYflBS8t0wProf. Elena GHEORGHE
05.06.2020BIOLOGIEa XI-aAnatomia și fiziologia inimiihttps://youtu.be/iwaqgN_WyqMProf. Ionica CHERAN
03.06.2020ORA DE RELIGIENIVEL LICEALDuhul Sfânt și Bisericahttps://www.youtube.com/watch?v=ypr5gtB9LCs
03.06.2020ORA DE RELIGIENIVEL GIMNAZIALCălătorind cu Dumnezeuhttps://www.youtube.com/watch?v=lG-QJttJFDI
03.06.2020ORA DE RELIGIENIVEL PRIMARMica mea bibliotecăhttps://www.youtube.com/watch?v=BXiNive9b4A
09.06.2020LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂa VIII-a (Evaluare Națională)Test de antrenamenthttps://youtu.be/XfwG9iOQgAQProf. Cătălina PLEȘOI
11.06.2020FIZICĂa XII-a (Bacalaureat)Electricitate Opticahttps://youtu.be/foUHCNgV6roProf. Manuela ȘTEFĂNESCU
11.06.2020MATEMATICĂa VIII-a (Evaluare Națională)Test de antrenament nr 20https://youtu.be/nwwLwskLRO4Prof. Anca TOȘA
11.06.2020GEOGRAFIEa XII-a (Bacalaureat)Test antrenamenthttps://youtu.be/hg7IC1pcdnYProf. Bogdan PETRE
11.06.2020ISTORIEa XII-a (Bacalaureat)Test antrenament nr 5https://youtu.be/DRs6y9nUN7AProf. Milviuta Ciausu
12.06.2020LOGICAa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenamenthttps://youtu.be/Fvqv0BKvvN0Prof. Nicoleta Laura CRETU
12.06.2020SOCIOLOGIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenamenthttps://youtu.be/dO8Zg4_hkG4Prof. Anca BUCHERU
12.06.2020PSIHOLOGIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenamenthttps://youtu.be/edXmqz-nGR0Prof. Florica DUMITRESCU
12.06.2020ECONOMIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenamenthttps://youtu.be/pn225IoAbbEProf. Dr. Sorin Spineanu – Dobrota
12.06.2020CHIMIEa XII-a (Bacalaureat)Test de antrenamenthttps://youtu.be/JIM1obpu5tQProf. Iuliana GEANTA
12.06.2020BIOLOGIEa X-aSistemul nervos la mamiferehttps://youtu.be/PtZUATJXcMUProf. Elena Daniela PATRASCU